for Sorø DanseForening, SDF

§ 1 Navn

1.1. Sorø DanseForening, SDF.

1.2. Foreningens hjemsted er Sorø Kommune.

§ 2 Formål

2.1 Foreningens formål er at virke til gavn for dansesporten og breddedans,
samt at varetage medlemmernes interesse overfor myndigheder og i organisationer
med konkurrencedans.

2.2 At oparbejde og styrke sammenholdet og kammaratskabet blandt medlemmerne.

§ 3 Medlemmer

3.1 Som medlem kan alle med interesse for dans optages.

3.2 A-medlemmer: Aktive medlemmer, der repræsenterer og danser for SDF til
turneringer. Disse trænes og får programmer, af de af SDF tilknyttede trænere.

3.3 B-medlemmer: Aktive medlemmer der dyrker motionsdans. Disse trænes af
de af SDF tilknyttede trænere.

3.4 C-medlemmer: Alle andre med interesse for dans.

§ 4 Kontingent

4.1 Kontingentet differenceres efter medlemskab A,B,C og antal træningssektioner.

4.2 Kontingentet fastsættes af bestyrelsen, og skal godkendes af generalforsamlingen.

§ 5 Udelukkelse og udmeldelse

5.1 Har et medlem ikke betalt kontingent senest 1 måned efter forfald, kan
bestyrelsen skriftligt med 8 dages varsel udelukke medlemmet, indtil restancen
er betalt.

5.2 Et medlem kan af bestyrelsen udelukkes, hvis dette ved tale eller handling
skader foreningens interesser.

5.3 Såfremt et medlem ønsker at udmelde sig af foreningen, skal dette ske
skriftligt med 3 måneders varsel til udgangen af en måned.

§ 6 Regnskab

6.1 Regnskabsåret er fra 1. august – 31.juli

6.2 Regnskabet føres af foreningens kasserer og revideres af 2 generalforsamlingen
valgte revisorer.

6.3 Foreningens reviderede regnskab skal forelægges generalforsamlingen til
godkendelse.

§ 7 Foreningens ledelse

7.1 Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges
af generalforsamlingen for 4 år af gangen.

7.2 Bestyrelsen konstituerer sig selv.

7.3 Valg af bestyrelsen og revision på ordinær generalforsamling:

  • Hvert år skiftevis 1 (2) medlemmer til bestyrelsen, første gang efter
    lodtrækning.
  • Hvert år 2 bestyrelsessuppleanter.
  • Hvert år 1 revisor, første gang efter lodtrækning.
  • Hvert år 1 revisorsuppleant.

Genvalg kan finde sted.

7.4 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er beslutningsdygtig,
når 3/5 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed er
formandens stemme afgørende.

7.5 Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem som er fyldt 18 år 1. september
det pågældende år.

7.6 Bestyrelsen kan helt eller delvis overdrage opgaver til øvrige medlemmer.

7.7 Personrelaterede klager angivet anonym behandles ikke.

§ 8 Generalforsamling

8.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

8.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i september måned.

8.3 Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel og bekendtgøres på foreningens hjemmeside.

8.4 Afstemning foregår ved håndsoprækning, dog skal afstemning foregå skriftligt,
når mindst

10% af de fremmødte og minimum 10 medlemmer, forlanger dette.

8.5 Alle medlemmer over 16 år har stemmeret.

8.6 Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, og lovligt indvarslet
generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

8.7 Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.

8.8 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal
skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

8.9 Dagsorden på den ordinære generalforsamling er:

1.Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassereren forelægger revideret regnskab til godkendelse.
4. Godkendelse af næste års kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg.
7. Eventuelt

8.10 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen,
og skal tillige finde sted, når mindst 50% af foreningens stemmeberettigede
medlemmer indsender skriftlig anmodning herom.

§ 9 Vedtægtsændring

9.1 Ved vedtægtsændringer skal 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer
være for forslaget.

§ 10 Tegningsret

10.1 Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller
pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede
bestyrelse.

§ 11 Foreningens opløsning

11.1 Bestyrelsen kan til generalforsamlingen eller til ekstraordinær generalforsamling
stille forslag om foreningens opløsning.

11.2 For at en opløsning kan vedtages kræves dog, at mindst 2/3 af de afgivne
stemmer er for opløsningen på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, dog
med mindst 7 dages mellemrum.

11.3 Ved opløsning af Sorø DanseForening skal foreningens midler anvendes
til gavn for dansen.

Oprindelige vedtægter:

Vedtaget på ekstraordinær general forsamling: Sorø, den 13. juni 1987.

Ændring: 2001, 2002, 2004, 2006, 2008, 2013, 2019.